Systemy jakości

Misją CosLab jest opracowanie i dostarczanie produktów o najwyższym poziomie jakości, spełniających wymagania użytkowe i estetyczne Klientów.

Realizowane jest to poprzez: wytwarzanie produktów zgodnie z obowiązującymi standardami oraz przepisami prawnymi – terminowe wykonywanie prac w oparciu o obowiązujące wytyczne- dostarczenie wiarygodnych wyników badań-dostarczenie rzetelnych informacji w ramach usług doradczych.

Wdrożony w CosLab system zarządzania jakością jest systemem złożonym z zasad, procedur, metod, narzędzi, opisów stanowisk pracy, ludzi oraz relacji pomiędzy nimi, których zadaniem jest osiągnięcie wyznaczonych celów jakości.

Polityka jakości przestrzegana jest na każdym etapie projektowania, badań, produkcji i magazynowania produktów. Dbamy o najwyższe standardy produkcyjne – posiadamy wdrożony system zapewnienia jakości oparty na zasadach Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) oraz na wymaganiach systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). Nad przestrzeganiem powyższych zasad czuwa Dział Kontroli Jakości i Zapewnienia Jakości. Dział ten dysponuje nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym, a do jego podstawowych zadań należy kontrola procesu wytwarzania, badanie surowców i produktów gotowych, wykonywanie analiz fizykochemicznych i monitoring czystości mikrobiologicznej.

System zarządzania jakością realizowany jest poprzez:

  • spełnienie wymagań Norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 22716, PN-EN ISO 14001, PN-EN ISO 45001 oraz wymagań GMP określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania, wymagań prawnych oraz innych wymagań Klientów, co do których spełnienia nasza firma się zobowiązała,
  • ciągłe doskonalenie oraz rozwój systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN EN ISO 9001, Prawem Farmaceutycznym i zasadami GMP zgodnej z wymaganiami normy PN-EN ISO 22716,
  • stosowanie nowoczesnych technik badawczych zgodnych z GLP,
  • stosowanie surowców i materiałów do badań i produkcji o najwyższej jakości od sprawdzonych, renomowanych dostawców z całego świata,
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i produkcji z poszanowaniem zasobów naturalnych i ochrony środowiska naturalnego,
  • zaangażowanie pracowników firmy w procesy ciągłej poprawy jakości, podnoszenie wiedzy i kwalifikacji poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz wymianę doświadczeń,
  • wdrożenie procedury zarządzania ryzykiem podczas wykonywania badań oraz w procesie produkcji,
  • wdrożenie odpowiedniego systemu postępowania z reklamacjami i skutecznych działań korygujących.

W naszej firmie prowadzona jest wieloetapowa kontrola jakości na każdym etapie wytwarzania – od etapu zaopatrzenia w surowce poprzez ich magazynowanie, produkcję, pakowanie i dystrybucję wyrobów gotowych.

Kontrola jakości ma na celu zapewnienie powtarzalności oraz jednorodności produktów. Realizacja polityki systemu zarządzania jakością zapewnia przede wszystkim wysoki poziom bezpieczeństwa i wysoką jakość oferowanych produktów, terminową i rzetelną realizację zamówień.

Zarządzanie jakością zapewnia także profesjonalną obsługę Klienta, monitorowanie i badanie poziomu zadowolenia Klientów oraz określenie stopnia spełnienia ich oczekiwań.

PRODUKCJA KONTRAKTOWA

COSLAB PRiVATE LABEL